Sähköntuotanto energiayhteisössä

Taloyhtiöt voivat ottaa oman sähköntuotannon monipuolisemmin käyttöön perustamalla energiayhteisön. Aikaisemmin taloyhtiön omia aurinkopaneeleita, on voitu hyödyntää vain kiinteistösähkön tarpeeseen. Energiayhteisön perustaminen mahdollistaa tuotetun sähkön käyttämisen myös asuntojen ja liiketilojen hyödyksi. Energiayhteisö on sen jäsenille maksuton palvelu. 

Energiayhteisön avulla aurinkosähkön hyödyt lisääntyvät. Aurinkopaneelien optimimäärä kasvaa, sähkön osto ulkopuolelta vähenee, aurinkopaneeleiden investointikustannukset pienenevät ja laitteiston takaisinmaksuaika lyhenee. Lisäksi taloyhtiö käyttää ilmastoystävällistä energiaa, asuntojen arvo kasvaa kestävän energian ansiosta.

 


 

Energiayhteisön toiminta

Kiinteistön sisäinen energiayhteisö tarkoittaa saman kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän, esimerkiksi saman tontin, alueella sijaitsevien osapuolten ryhmää, jotka muodostavat energiayhteisön. Energiayhteisöön kuuluu yleensä vähintään yksi energiantuotantojärjestelmä ja useampi kuin yksi energiaa kuluttava jäsen. Esimerkki tästä on asunto-osakeyhtiö, joka hankkii aurinkopaneelijärjestelmän ja muodostaa energiayhteisön taloyhtiön osakkaiden kesken.

Kiinteistön sisäisen energiayhteisön tuottama energia jaetaan yhteisön jäsenten kesken. Asunto-osakeyhtiössä aurinkopaneeleilla tuotettu energia voidaan jakaa taloyhtiön osakkaiden kesken ja pienentää näin osakkaiden sähkölaskua. Kiinteistön sisäinen energiayhteisö liittyy sähköverkkoyhtiön sähköverkkoon yhden liittymispisteen kautta sähköliittymällä. Sähkön kulutuksen osuudesta, jonka energiayhteisön jäsenet ottavat jakeluverkon kautta, jäsenet maksavat normaalit verkkopalvelumaksut sähköverkkoyhtiölle, energiamaksut sähkönmyyjälle sekä sähköverot valtiolle. Näitä maksuja ei peritä sähkön kulutuksesta, jonka energiayhteisö tuottaa itse.

Kiinteistöjen sisäisissä energiayhteisöissä tavoitteena on mitoittaa sähköntuotantolaitteison esim. aurinkopaneelien koko siten, että mahdollisimman suuri osa tuotetusta sähköstä kuluu yhteisön jäsenten kesken. Jos sähkön tuotanto ylittää kulutuksen, syntyy ylijäämätuotantoa, joka syöttää jakeluverkkoon ja myydä sähkönmyyjälle. Sähköverkkoyhtiön verkkoon syötetystä ylijäämäsähköstä maksetaan verkkopalvelumaksu verkkoyhtiön hinnaston mukaisesti. Sähköveroa ei ylijäämäsähköstä makseta.

Sähköverkkoyhtiön verkkoon syötetystä ylijäämäsähköstä tehdään hyvityslaskelma. Hyvityslaskenta on virtuaalisesti tapahtuvaa mittarointia , jonka avulla energiayhteisön voimalaitoksen tuotanto lasketaan ja jaetaan. Hyvityslaskenta ei vaadi uusia sähkömittareita energiayhteisön jäsenille Hyvityslaskennan voi toteuttaa kahdella eri tavalla. Molemmissa tapauksissa kiinteistön ylijäämä tuotanto jaetaan huoneistojen käyttöön energiayhteisössä määriteltyjen jakosuhteiden mukaisesti, yleensä samassa suhteessa kuin osakkaat maksavat yhtiövastikkeita. Jos jako-osuudet noudattavat muuta periaatetta, ne tulee kirjata yhtiöjärjestykseen.


Vaihtoehto 1 - SMA

Taloyhtiö myy käyttämättä jääneen tuotannon

 • Jos huoneisto ei voi käyttää kaikkea sille jyvitettyä tuotantoa, käyttämättä jäänyt tuotanto siirtyy taloyhtiölle, joka myy sen edelleen valitsemalleen sähköyhtiölle. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen esimerkiksi aurinkoisena kesäpäivänä, kun sähkönkulutus huoneistossa on vähäistä.

Vaihtoehto 2 - SMB

Huoneistot myyvät käyttämättä jääneen tuotannon päätettyjen jakosuhteiden mukaisesti

 • Jos huoneisto ei käytä sille jyvitettyä tuotantoa, niin huoneisto myy käyttämättömän tuotannon valitsemalleen sähkönmyyjälle. Tämän vuoksi jokaisen energiayhteisöön kuuluvan tulee tehdä erikseen ylijäämäsähkön myyntiä varten sopimus valitsemansa myyjän kanssa.
 • Jos jostain energiayhteisöön kuuluvasta huoneistosta on katkaistu sähköt, siirtyy osuus taloyhtiön myytäväksi.

Molemmilla jakotavoilla enintään 100 kW tuotantolaitteistojen tuotanto ja käyttöpaikan kulutus netotetaan tuntikohtaisesti ensin sillä käyttöpaikalla, jolla tuotantolaitteisto sijaitsee. Netotuksesta jäljelle jäävä ylituotanto jaetaan energiayhteisön jäsenten kesken energiayhteisön ilmoittamien jako-osuuksien mukaisesti. Myös energiayhteisön jäsenille jaettu tuotanto ja käyttöpaikan kulutus netotetaan tuntikohtaisesti. Jos tämän jälkeen tuotantoa jää yli, siirtyy se myytäväksi valitun mallin mukaan.

 


 

Energiayhteisön perustamisen edellytykset

 • Perustettava yhteisö on Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelu Oy:n verkkoalueella
 • Kaikki energiayhteisöön liitettävät käyttöpaikat ovat saman sähköliittymän takana
 • Energiayhteisöön kuuluvien sähköntuotantolaitteistojen tai energiavarastojen nimellisteho on alle 1 MVA
 • Energiayhteisöön liitettävien pientuotantolaitosten tulee olla liitettynä sähköverkkoon ja saaneet käyttöönottoluvan ennen energiayhteisön perustamista
 • Energiayhteisölle on ilmoitettu ylijäämän tuotantokäyttöpaikka ja tällä on voimassa oleva ylijäämän ostosopimus 
 • Energiayhteisölle on ilmoitettu allekirjoitusoikeuden omaava edustaja. Edustaja voi olla isännöitsiä, jolloin erillistä valtakirjaa ei tarvita
 • Energiayhteisön pääyhteyshenkilö / isännöitsijä toimittaa täydelliset perustamisen vaatimat tiedot jakeluverkonhaltijalle vähintään 14 päivää ennen energiayhteisön voimaan astumista

 


 

Näin perustat energiayhteisön

 • Taloyhtiön hallitus tekee kartoituksen ja kilpailuttaa paneelit sekä tekee päätöksen aurinkojärjestelmän hankkimisesta.
 • Laitteiston asennuksesta vastaava urakoitsija lähettää asennuksen valmistuttua kytkentäpyynnön eli tuotannon yleistietolomakkeen jakeluverkkoyhtiölle.
 • Taloyhtiö tekee sopimuksen sähkön myymisestä valitsemansa sähkönmyyjän kanssa.
 • Taloyhtiö päättää energiayhteisön perustamisesta, valitsee yhteyshenkilön ja selvittää
  • energiayhteisöön kuuluvat sähkönkäyttöpaikat
  • jako-osuudet, joiden summa pitää olla 100 % ja ylimääräisen energian jakotavan
 • Taloyhtiön edustajana isännöitsijä tekee ilmoituksen energiayhteisöstä jakeluverkkoyhtiölle. Ilmoituksen perustamisesta voit välittää meille alla olevalla lomakkeella. Lisää liitteeksi ilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot (Esimerkkilomakkeen voit ladata tästä):
  • Kiinteistön sähkönkäytön käyttöpaikan numero, katuosoite ja postitoimipaikka
  • Kiinteistön sähköntuotannon käyttöpaikan numero, katuosoite ja postitoimipaikka
  • Energiayhteisön jäsenten sähkönkäytön käyttöpaikan numero, katuosoite ja postitoimipaikka sekä hyvityksen jako-osuus hyvityslaskentaa varten. Huomioi, että jako-osuuksien summan pitää olla 100 %.
 • Jakeluverkonhaltija käsittelee ilmoituksen ja tekee energiayhteisöstä sopimuksen taloyhtiön kanssa.
 • Energiayhteisöpalvelu alkaa noin kahden viikon kuluttua ilmoituksesta, kun kaikki asianmukaiset sopimukset on tehty.

Energiayhteisön perustamislomake

Energiayhteisön tiedot

Käyttöpaikat ja jako-osuudet liite

 


Usein kysyttyä

Ei aiheuta. Energiayhteisö on Oulun Seudun Sähkön asiakkailleen tarjoama ilmainen palvelu.


Energiayhteisön myötä taloyhtiö voi alkaa tuottaa sähköä myös asukkaiden tarpeisiin. Yhtälö ei ole puhdas yhteenlasku, vaan riippuu paljon energiantarpeen ajallisesta jakautumisesta.Yleensä kiinteistösähkön tarve on kohtalaisen tasaista läpi vuorokauden ja asukkaiden tarve keskittyy aamuun ja iltaan. Laskelma kannattaa tehdä yhteenlasketun uuden tarpeen perusteella. Jos taloyhtiössä on paljon asuntoja, lisäys voi helposti olla kolminkertainen, jopa huomattavasti suurempikin.


Energiayhteisö on Oulun Seudun Sähkön asiakkailleen tarjoama palvelu, jossa sähkön jakaminen tapahtuu hyvityslaskentaa käyttäen. Hyvityslaskenta on virtuaalimittarointia, joten taloyhtiön aurinkopaneelien tuotannon laskemiseksi ja jakamiseksi ei tarvita teknisiä muutoksia: ei uusia mittareita eikä muutoksia nykyisiin mittareihin.


Avustusta kannattaa lähteä hakemaan varsinkin tilanteessa, jossa useammalla toimenpiteellä (esim. maalämpöön siirtymisellä sekä lataustolppien ja aurinkopaneelien hankkimisella) saadaan taloyhtiön energiatehokkuutta (E-luku) parannettua.


Korkein hallinto-oikeus on ennakkopäätöksessään (KHO:2021:20) linjannut, että vähäisestä ja satunnaisesta ylituotannon myynnistä ei synny alv-velvollisuutta. Kun järjestelmä on mitoitettu tuottamaan sähköä ennen kaikkea taloyhtiön ja sen asukkaiden omaan käyttöön, tämä toteutuu hyvin. Aurinkoisten ja vähäisen kulutuksen tuntien aikana syntyvän ylituotannon myynti on oikein mitoitetussa järjestelmässä normaalia.


Kesän aurinkoisina tunteina pienilläkin paneelimäärillä tuotetaan helposti enemmän sähköä kuin kiinteistön yhteisen tekniikan ja valaistuksen tarpeisiin pystytään käyttämään. Tällöin kiinteistöltä ylijäävä osuus myydään sähkönmyyjälle sen sijaan, että se olisi energiayhteisön avulla hyödynnettävissä asukkaiden omaan sähkönkulutukseen. Paras rahallinen hyöty saadaan kuitenkin käyttämällä mahdollisimman suuri osuus tuotannosta omaan kulutukseen.


Energiayhteisö lyhyesti

Taloyhtiöt voivat ottaa oman sähköntuotannon monipuolisemmin käyttöön perustamalla energiayhteisön. Energiayhteisön ideana on, että yhteisö hankkii yhteisen tuotantolaitteiston, esimerkiksi kerrostaloon. Kun energiayhteisö luodaan, päätetään taloyhtiössä jokaiselle asunnolle oma prosentuaalinen osuus, joka määrää miten ylijäämäsähkön hyödyt jaetaan asuntojen, eli energiayhteisön jäsenten kesken.

Lomakkeet

Voidakseen perustaa aktiivisten asiakkaiden ryhmää tulee yhteisön jäsenten allekirjoittaa ja toimittaa yksittäinen valtakirja heidän yhteisön edustajan oikeuksista. Helpointa on valtuuttaa taloyhtiön isännöitsijä. Valtakirjan pohjana voitte käyttää yllä olevaa lomakepohjaa (.doc). Lomakkeen voi lähettää tällä sivulla olevalla lomakkeella.


 

Energiayhteisöt ja erilliset linjat

Tutustu Työ- ja elinkeinoministeriön energiayhteisötyöryhmän loppuraporttiin.

 

Jäsenalennetun sähkömme myy

Alueemme paras valokuituliittymä

Oulun Seudun Sähkö 100 vuotta

Tutustu 100-vuotisjuhlasivustoon