Sähköosuuskuntien säännöt

Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja
kotipaikkaa.


Tyrnävän kirkonkylän Sähköosuuskunta

SÄÄNNÖT
1 § Toiminimi ja kotipaikka
Osuuskunnan toiminimi on Tyrnävän kirkonkylän
Sähköosuuskunta ja kotipaikka Tyrnävä.

2 § Toimiala
Osuuskunnan toimiala on hankkia jäsenille sähkö- ja
lämpöenergiaa yhteistyössä Keskusosuuskunta Oulun Seudun
Sähkön kanssa.
Osuuskunnan palveluksia saavat käyttää hyväkseen, mikäli
hallitus ei toisin päätä, muutkin kuin jäsenet.

3 § Jäsenyys
Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä kirjallinen
hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi
ottamisesta.

4 § Jäsenen velvollisuus ottaa osuuksia
Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä
osuudella.

5 § Osuusmaksun suuruus ja maksuaika
Maksu osuudelta eli osuusmaksun suuruus on kaksikymmentä
(20) euroa. Osuusmaksu on suoritettava heti jäseneksi
liityttäessä.

6 § Jäsenen lisämaksuvelvollisuus
Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa
osuuskunnan sitoumuksista ja muista veloista.

7 § Osuuskunnan kokoukset
Varsinainen osuuskunnan kokous pidetään kerran vuodessa
hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.
Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin se muutoin
on lain mukaan pidettävä.
Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa tai jollakin
muulla paikkakunnalla Suomessa sen mukaan kuin hallitus
siitä erikseen päättää.
Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.
Kokouksen päätökseksi katsotaan, jollei laissa toisin
määrätä, se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin
2(5) puolet äänestykseen osallistuneista. Äänten mennessä
tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa
tulee voimaan se mielipide, johon puheenjohtaja on
yhtynyt. Vaalissa, milloin toimeen tai tehtävään on
ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä, valituksi tulee
se, jonka saama äänimäärä on suurin.
Äänestys osuuskunnan kokouksessa toimitetaan avoimesti,
mutta vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos vähintään
yksi läsnä olevista äänioikeutetuista sitä vaatii.
Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Jos päätös on
äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten
äänet ovat jakautuneet. Pöytäkirja on kokouksen
puheenjohtajan ja kahden kokouksessa sitä varten valitun
henkilön tarkastettava ja allekirjoitettava.

8 § Varsinainen osuuskunnan kokous
Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten
laskijoina;
2. todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen
määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen;
3. esitetään tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä
tilitarkastajien kertomus;
4. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
5. päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen
mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta;
6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen
jäsenille tilikaudelta;
7. määrätään hallituksen, puheenjohtajan ja jäsenten
palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet;
8. valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen;
9. valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille
varamiehet tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa
ja tilejä; ja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Kokouskutsu
Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille
vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallituksen
puheenjohtajan allekirjoittamalla ilmoituksella, joka
julkaistaan ainakin yhdessä jäsenten keskuuteen runsaasti
leviävässä tai hallituksen määräämässä sanomalehdessä
tai vaihtoehtoisesti lähetetään samassa ajassa
todistettavalla tavalla kirjeellisesti kullekin jäsenelle
osoitteella, jonka he ovat jäsenluetteloon ilmoittaneet
tai joka on muutoin osuuskunnan tiedossa.

10 § Hallitus
3(5)
Hallituksen muodostavat osuuskunnan kokouksen kolmeksi
kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat viisi(5)
henkilöä. Hallitukseen valittava henkilö ei saa
valintahetkellä olla täyttänyt 65 vuotta.
Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain lähinnä kolmannes,
aluksi arvan mukaan ja sitten vuoroittain.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.
Kalenterivuoden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle ja
sen avaa iältään vanhin hallituksen jäsen, jonka johdolla
valitaan puheenjohtaja.

11 § Päätöksenteko hallituksessa
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän
kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä. Asiaa ei
kuitenkaan saa ottaa käsiteltäväksi, ellei, mikäli
mahdollista, kaikille hallituksen jäsenille ole varattu
tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.
Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide,
jota enemmän kuin puolet on kannattanut, tai äänten
mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy.
Kokouksessa on laadittava pöytäkirja, joka on
puheenjohtajan ja vähintään yhden muun hallituksen
jäsenen allekirjoitettava. Pöytäkirjat on
vuosittain pidettävä numerojärjestyksessä ja hallituksen
toimesta säilytettävä.
Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan
kutsusta ja käsittelee muun muassa seuraavat asiat:
1. ottaa ja erottaa osuuskunnan vakinaisen
kuukausipalkkaisen henkilökunnan;
2. päättää kiinteistön myynnistä, velan ottamisesta ja
takaussitoumusten antamisesta sekä kiinteän omaisuuden
ja vuokramaalla olevien rakennusten vuokraoikeuksineen
kiinnityttämisestä;
3. antaa oikeuden osuuskunnan toiminimen kirjoittamiseen
samoin kuin prokuran;
4. määrää, kuka toimii toimitusjohtajan varamiehenä hänen
ollessaan estyneenä.

12 § Toiminimen kirjoittaminen
Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet
kaksi yhdessä.
Prokura annetaan tarpeen mukaan yhdelle tai useammalle
henkilölle siten, että prokuristit kirjoittavat
toiminimen kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun
jäsenen kanssa.

13 § Tilikausi
Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätöksen tulee olla valmiina maaliskuun loppuun
mennessä. Tilinpäätös on jätettävä
4(5)
tilintarkastajille tarkastettavaksi kuukautta ennen
osuuskunnan varsinaista kokousta, kuitenkin viimeistään
ennen huhtikuun loppua.

14 § Tilintarkastuskertomus
Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta
Tilintarkastuslain mukainen tilintarkastuskertomus
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista
osuuskunnan kokousta.

15 § Jäsenen eroaminen
Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle.
Jäsen ei kuitenkaan saa erota osuuskunnasta ennen kuin
osuuskuntaan liittymisestä on kulunut vähintään kaksi
vuotta.

16 § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus päästä osuuskunnan
jäseneksi

Kuolleen jäsenen oikeuden omistajalla, jolle oikeus tämän
osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi
pääsemiseen, mikäli edellytykset jäsenyyden saamiseen
muutoin ovat olemassa.
Oikeudenomistajan, joka haluaa käyttää tätä oikeuttaan,
on ilmoitettava siitä osuuskunnalle vuoden kuluessa
kuolinpäivästä.

17 § Jäsenen erottaminen
Jäsen voidaan osuuskuntalaissa säädetyin menettelytavoin
hallituksen päätöksellä erottaa osuuskunnasta;
1. jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta
aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä
muita jäsenyydestään johtuvia velvollisuuksiaan;
2. jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä
hyväkseen osuuskunnan palveluksia;
3. jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa
tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja
tarkoitusperien vastaisesti;
4. jos jäsen joutuu konkurssitilaan.

18 § Säästön jakaminen osuuskunnan purkautuessa
Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous,
miten osuuskunnan säästö käytetään.

19 § Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole muuta säädetty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Kuitenkin osuuskuntalain 4:22 §:ssä mainituissa asioissa pätevän päätöksen edellytyksenä on se, että päätös tehdään kahdessa perättäisessä kokouksessa, jolloin lain edellyttämät määräenemmistövaatimukset tulee täyttyä jälkimmäisessä kokouksessa.

Jäsenalennetun sähkömme myy

Alueemme paras valokuituliittymä

Oulun Seudun Sähkö 100 vuotta

Tutustu 100-vuotisjuhlasivustoon